Абоненттік бөлімі: +7 (72131) 95-4-80

Қоғамдық келісім-шарт

Тұтынушылар назарына «Абайлық жылу жүйелері» ЖШС тұрмыстық тұтынушылар (халық) үшін Абай қаласын жылумен қамту бойынша қызметтерге Бұқаралық шартты жариялайды

 

Тұрмыстық тұтынушыларды жылумен қамту

ШАРТЫ

Абай қаласы «_____»______________20____ г.

Абай ауданының Әділет Басқармасы берген мемлекеттік тіркеу туралы (қайта тіркеу) туралы анықтаманың № 378-1930-02-ЖШС «Абайлық жылу жүйелері» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет етуші , бұдан былай «Энергиямен қамтушы ұйым (ЭҚҰ)» деп аталатын директор Ж.А. Идрисов бір жағынан, бұдан былай «Тұтынушы» деп аталатын тұрмыстық тұтынушы екінші жағынан, бірге тараптар деп аталады және төмендегі туралы аталмыш Шартты жасасты:

АТАЛМЫШ ШАРТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАР

  1. Аталмыш Шартта келесі ұғымдар пайдаланылады:

1.1.1.Тұрмыстық тұтынушы - тұрмыстық мақсаттарда жылу энергиясын пайдаланатын және пәтердің иегері немесе жалдаушысы болып табылатын жеке тұлға;

1.1.2.баланстық тиістілігін бөлу шекарасы – жылу желісінің баланстық тиістілігімен немесе Шартпен анықталатын, ЭҚҰ мен Тұтынушы арасындағы жылу желісін бөлу нүктесі;

1.1.3. тараптардың пайдаланушылық жауакершілігін бөлу шекарасы – жылуды тұтынатын қондырғылар және/немесе тараптар келісімі бойынша анықталатын, тараптардың жылу тұтынушы қодырғылары және/немесе желілерін бөлу нүктесі;

1.1.4.төлем құжаты – негізінде төлем орындалатын ЭҚҰ құжаты (есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде немесе есептік деректер бойнша құрастырылған шот, хабарлама, түбіртек, ескерту шоты);

1.1.5.еспке алу аспабы (есепке алудың есептік аспабы) – заңнамамен анықталған тәртіппен қолдануға рұқсат етілген, жылу энергиясын коммерциялық есепке алу үшін арналған техникалық құрылғы;

1.1.6. есептік кезең – ЭҚҰ жылу энергиясының көлемі мен құнын есептеу орындалатын уақыт кезеңі (күнтізбелік ай);

1.1.7. Реттеуші орган – табиғи монополиялар салаларында және реттелген нарықтарда басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

1.1.8. жылу желісі – тұтынушыларға жылу энергиясын жеткізу үшін арналған құрылғылар жиынтығы;

1.1.9. жыл тұтынатын қондырғы – жылу энергиясын қабылдау және пайдалануға арналған қондырғы немесе аспап;

1.1.10. жылу энергиясының нақты көлемі – ЭҚҰ Тұтынушыға жеткізілген, еспке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде немесе олар болмаған уақытта жергілікті атқару органдары бекікен нормалар бойынша анықталған жылу энергиясының көлемі.

  1. ШАРТТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ

2.1.ЭҚҰ мен Тұтынушы арасындағы жауапкершілік шегі олардың баланстық тиістілігімен анықталады және шартқа қосылатын жылу желілерінің баланстық тиістілігімен тараптардың пайдаланушылық жауапкершілігін шектеу актісінде тіркеледі (№1 Қосымша).

2.2. ЭҚҰ Тұтынушыға жылу энергиясын ЭҚҰ жылу желілері бойынша қажетті көлемдерге анықталған тәртіппен реттеуші орган бекіткен тариф бойыншажылу желілерінің шектеу актісімен анықталатын баланстық тиістілікті және пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасына дейін жеткізуге міндеттенеді. Бұл ретте Тұтынушыға жеткізілетін жылу энергиясының параметрлері (сапасы) тараптардың баланстық тиістілігі шекарасында орнатылған бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша анықталады және мемлекеттік стандарттарымен анықталған немесе басқада нормативті-техникалық құжаттама талаптарына, сонымен қатар, ЭҚҰ құрастырған және жергілікті атқару органдарымен келісілген температуралық графикке сәйкес келуі тиіс. Жылу энергиясын жеткізу үздіксіз орындалады, егер тараптар келісімімен басқасы келісілмеген болса.

2.3. Тұтынушы ЭҚҰ жылу энергиясын жеткізу бойынша қызметтерін Шартпен анықталған шарттар негізінде төлеуге,сонымен қатар, жылу энергиясын тұтыну режимін және басқа да шарттарды сақтауға міндетті

  1. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫ ШЕКТЕУ ТӘРТІБІ

    1. ЭҚҰ келесі жағдайларда Тұтынушыға жылу энергиясын жеткізуді тоқтатуға немесе шектеуге құқылы:

3.1.1.жылу энергиясының жеткізілуі үшін Шартпен анықталған мерзімдерде төлемеу, бұл ретте ескерту кем дегенде 3 күн бұрын жазбаша түрде ұсынылады (телеграмма , телефонограмма, факсограмма, электронды поштамен);

3.1.2.ЭҚҰ жылу желілеріне жылу тұтынатын қондырғыларды өз бетімен қосу;

3.1.3. жылу тұтынатын жүйелерді есепке алу аспаптарын орнату орнына дейін қосу;

3.1.4. ЭҚҰ өкілдерін жылу тұтынатын жүйелерге және есепке алу аспатарына жібермеу (ескерту кем дегенде 3 күн бұрын);

3.1.5. техникалық дайындық актісінсіз жылу желісіне жылу тұтынатын қондырғылар мен жылу желілерін күз-қыс кезеңіндегі жұмысқа қосу және сараптама ұйымдарының қорытындылары;

3.1.6. өкілетті орган растаған жоспарлы жөндеулерді өткізу (ескерту кем дегенде 3 тәулік бұрын);

3.1.7. жылу тұтынатын жүйелерге қызмет көрсету үшін қажетті біліктілігі бар персоналдың болмауы;

3.1.8. анықталған мерзімдерде ЭҚҰ берген техникалық талаптардың бұзушылықтарын жоюды орындамау;

3.1.9. ЭҚҰ жылу желілерінде апаттардың алдын-алу және жою бойынша күттірмейтін шараларды қабылдау үшін.

4. ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ

4.1. ЭҚҰ желілері бойынша берілген және Тұтынушы кабылдаған жылу энгргиясының көлемі өкілетті орган мен келісілген есептеу әдістемелері бойынша есептеу жолымен немесе есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша оның нақты тұтынылуы туралы есепке алу деректерімен сәйкес анықталады:

4.1.1. Көппәтерлі үйлер үшін - жалпыүйлік;

4.1.2. Жеке үйлер үшін - ЭҚҰ-нан алынған техникалық шарттарға сәйкес жеке немесе үйлер тобына орнатылғандар.

4.2. Ыстык сумен қамту қажеттіліктеріне тұтынылған жылу энгргиясының көлемі анықталады:

4.2.1. Есепке алудың жеке коммерциялык аспаптарыньң көрсеткіштері бойынша;

4.2.2. Өкілетті орган анықтаған тұтыну нормалары бойынша (есепке алудың жеке аспаптары болмаған жағдайда);

4.2.3. Есепке алудың жалпыүйлік аспабы болған уақытта - есепке алудың жеке аспаптары көрсеткіштері мен анықталған нормаларға пропорционалды.

4.3. Жабдық пен инженерлік желілердің техникалық күйі, сонымен қатар, жылу энергиясын есепке алу аспаптарының амандығы үшін жауапкершілік оның иегеріне жүктеледі және баланстық тиістілік шекарасы бойынша анықталады:

4.3.1. Көппәтерлі үйлер үшін – ғимараттың сыртқы қабырғасына дейін;

4.3.2. Жеке үйлер үшін шекараларды бөлу Актісіне сәйкес.

4.4. Есепке алу аспаптары тексеріліп және ЭҚҰ пломбалауы тиіс. Тұтынушы есепке алу жүйелерінің техникалық күйін тексеру мақсаттары үшін есепке алу аспаптарына қатынау мүмкіндігін ұсынуы тиіс. Есепке алу аспаптарына қызмет корсету, көрсеткіштерді алу Жылуды және жылуды жеткізушіні есепке алу ережелерінің 9 т. сәйкес қызметтің аталмыш түріне рұқсаты бар мамандандырылған ұйым орындайды.

4.5. Тұтынушы немесе оның өкілетті өкілі ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың 3 жұлдызынан кешіктірмей ЭҚҰ-на жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу журналының көшірмесін, сонымен қатар, жылу тасымалдағыштың параметрлерін тіркейтін аспаптар көрсеткіштерінің жазбаларын ұсынады.

4.6. Есепке алу аспаптары ұрланған немесе сынған жағдайда Тұтынушы есепке aлy аспаптарын үш күндік мерзім ішінде қалпына келтіруі тиіс. Есепке алу аспаптарын қалпына келтіргенге дейін Тұтынушы оны жылу желісіне қосуды талап етуге қүқылы, бұл жағдайда тұтынылған жылу энгргиясының көлемі есептесу жолымен анықталатын болады.

4.7. Есепке алу аспаптарының зақымдануы анықталып, олардың жұмысында істен шығулар орын алып немесе олардың жұмысының дұрыстығы бойынша күмән пайда болған жағдайда Тұтынушы 24 сағат ішінде бұл туралы жазбаша түрде ЭҚҰ өкіліне хабарлайды.

4.8. Тараптар өздерінің есебінен қажетті метрологиялық стандарттармен қарастырылған мерзімдерде өздерінің балансындағы коммерциялык есепке aлy аспаптарының метрологиялық тексерістерін орындайды. Тараптар талап етіп отырған тарап есебінен орындалатын қосымша тексерістердің өткізілуін талап ете алады.

4.9. Жылу энгргиясының тұтынушылық қасиеттері мен ұсыну режимі қолданыстағы нормативті-техникалык құжаттамамен анықталған талаптарга сәйкес келуі тиіс.

4.10. Жылыту жүйесіндегі жылутасымалдағыш параметрлерінің ауытқуы және (немесе) тұрғын жайлардағы ауа температурасы нормаларына сәйкес келмеуі келесі жағдайларда ЭҚҰ-на шағымдану негізі болып табылмайды:

4.10.1. қаланың жылумен қамту жүйелерін маусымдық қосуды (сөндіруді) орындау (мерзімі жылыту кезеңіне дейін 20 күн бұрын);

4.10.2. ЭҚҰ өкілі мен кондоминиум нысанының өкілетті өкілі қолы қойылған, жылыту маусымына дайындық Актісінің болмауы;

4.10.3. жылумен қамту жүйесін үйішілік реттеудін болмауы;

4.10.4. жылыту аспаптары бетінің және жылумен қамту жүйелерінің жобаға сәйкес келмеуі;

4.10.5. дайындалған жылу контурының болмауы (қоршау конструкциялары ойықтары мен конструкциялардың өздерін жылылау: панельаралық жіктер, төлелер, шатырлар және т.б.).

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Тұтынушы құқылы:

5.1.1. аталмыш Шартпен анықталған көлемде және мерзімдерде анықталған сападағы қызметтер алуға;

5.1.2. үзілістер уақыты және толық жеткізілмеу, жасалған Шарт талаптарымен сәйкес, оның стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін жылу энгргиясының жеткізілуі үшін қызметтерді төлеу бойынша қайта есептсуді талап ету;

5.1.3. Шартты жасасумен және орындаумен байланысты даулы сұрақтарды шешу үшін сот органдарына жүгіну;

5.1.4. ЭҚҰ-ның нақты тұтынылған жылу энергиясы үшін ақы төленіп, ЭҚҰ жылу желілері көрінетін ажырау- мен сөндірілген және ЭҚҰ актісімен тіркелген жағдайда, кем дегенде 30 күнтізбелік күн бұрын ЭҚҰ-на жазбаша хабарлай отырып, біржақты тәртіппен Шартты бұзу. Бұл ретте жылыту жүйесі көппәтерлі үйдің жалпы жылыту жүйесінің бөлігі болып табылатын жеке жай иегерінің жылу энергиясын жеткізу Шартынан бір жақты бас тартуына жол берілмейді.

5.2. Тұтынушы міндеттенеді:

5.2.1. Шарт талаптарына сәйкес, ЭҚҰ жеткізген жылу энергиясын уақтылы төлеу;

5.2.2. ЭҚҰ-на құқықанықтаушы құжаттардың көшірмелерін ұсыну (жеке куәлік, СТН, пәтерге, үйге құқықты куәландыратын құжаттар);

5.2.3. жылумен қамту жүйелерінің кажетті техникалык күйін сақтау;

5.2.4. есепке алу аспаптарының істен шыққандығы немесе жұмыс режимі мен шарттарының бұзылғандығы туралы ЭҚҰ дереу жазбаша хабарлау, өйтпеген жағдайда есепке алу аспаптары қажетті құжаттармен расталған олардың соңғы тексерілген сәтінен бастап істен шыкқан болып есептеледі;

5.2.5. Шартты бұзу кезінде есеп-айырысуларды салыстыруды орындау және ЭҚҰ накты жеткізген жылу энергиясы үшін борышты өтеу;

5.2.6. ЭҚҰ жылу желілеріне косылуға техникалық шарттарды aлy;

5.2.7. жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнату. Аспаптар тексеріліп және пломбалануы тиіс;

5.2.8. жыл сайын жылумен қамту жүйелерін пайдаланымға қосқанға дейін шаюды орындап, кабылдау-тапсыру сынақтарынан өтіп және қолданыстағы нормалар мен ережелермен сәйкес техникалық дайындық Актісі бойынша растау алуы тиіс;

5.2.9. жылу тұтынатын жүйелерді пайдаланымға жіберу Тұтынушыда қажетті дайындалған персонал және жылутұтынатын қондырғылардың сенімді және қауіпсіз жұмысы үшін жауапты тұлға болған жағдайда ғана мүмкін болады;

5.2.10. «Жылу пайдаланатын қондырғылар мен жылу желілерін техникалык пайдалану ережелері», «Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және үлестіру жүйелерін техникалык пайдалану бойынша типтік нұсқаулық», «Жылу және жылу тасымалдағышты есепке aлy ережелері», «Жылу энергиясын пайдалану ережелері», «Коммуналдық кызметтерді ұсыну ережелерін» сақтау:,

5.3. ЭҚҰ құқылы:

5.3.1. аталмыш Шарттың 3.1. тармағымен қарастырылған жағдайларда, біржақты тәртіппен Шартты орындауды токтату;

5.3.2. шартпен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталған баска да әрекеттерді орындау;

5.3.3. Тұтынушы жылу пайдаланатын кондырғыларды өз бетімен қосып, коммерциялык есепке aлy аспаптарын зақымдап, есепке aлy тораптарында орнатылған пломбалар бұзылган немесе болмаған жағдайда, ЭҚҰ акт жасайды және жылыту маусымының немесе соңғы тексерістің басынан бұзушылық жойылғанға дейін Тұтынушы пайдаланған жылу энергиясы көлемін екі есе мөлшермен кайта есептеуді орындайды;

5.3.4. су желісін өз бетімен бөлген, коммерциялык есепке алу аспаптарын зақымдаған, есепке aлy тораптарында орнатылған пломбалар бұзылған немесе болмаған жагдайда, ЭҚҰ акт жасайды және жылыту маусымының немесе соңғы тексерудің басынан бастап бұзушылық жойылған сәтке дейін екі есе мөлшерде жіберуші құбыржол диаметрі және Тұтынушы жұмысының жиырма төрт сағаттык режимі бойынша есептелген Тұтынушы пайдаланған желі суының көлемдерін қайта есептсуді орындайды.

5.4. ЭҚҰ міндеттенеді:

5.4.1. жылу энгргиясының барлық тұтынушылары үшін тең шарттар ұсыну;

5.4.2. жылу желілерінің баланстық тиістілігін бөлу шекарасында жылу энергиясының аталмыш Шартпен көрсетілген параметрлерін сақтау;

5.4.3. Тұтынушыға аталмыш Шарттың талаптарымен анықталған тәртіппен және мерзімдерде қажетті сапалы жылу энергиясын ұсыну;

5.4.4. Тұтынушыға жеткізілетін жылу энергиясының сапасы мен санын есепке алу және бақылауды жүргізу, жылу энергиясы сапасының бұзушылықтарының алдын-алу және жою бшынша уақтылы шаралар қабылдау;

5.4.5. Тұтынушы жылу энергиясы сапасының төмендегендігі туралы өтініш тапсырған күннен бастап үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру бойынша барлық шараларды қабылдау;

5.4.6. аталмыш Шартпен қарастырылған жағдайларды коспағанда, жылу энергиясын ұсынудағы үзілістерге жол бермеу;

5.4.7. Тұтынушыға аталмыш Шарт талаптарымен сәйкес алдағы уақытта жылу энергиясын беру тоқтатылатындығы туралы хабарлап отыру;

5.4.8. тариф өзгерген жағдайда бұл туралы Тұтынушыға ол колданысқа енгізілгенге дейін кем дегенде отыз күн бұрын бұқаралық акпарат кұралдары арқылы хабарлау.

6. ТАРАПТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

6.1. Тұтынушыға тыйым салынады:

6.1.1. пәтерішілік желілерді, инженерлік жабдық пен құрылғандарды қайта жабдықтау, ЭҚҰ келіспей реттеуші және бекіту арматурасын, сонымен қатар, кауіпсіз пайдалану талаптары мен нормативті құжаттармен анықталған басқа да талаптарға жауап бермейтін жабдықты орнату, қосу және пайдалану;

6.1.2. жылу энергиясын есепке алудың қолданыстағы сұлбаларын бұзу;

6.1.3. жылу тасымалдағышты жылыту жүйелерінде тікелей тағайындалуы бойынша пайдаланбау, су желісін бұруды орындау.

6.2. Тараптарға тараптар құқықтарын шектейтін немесе Қазакстан Республикасының заңнамасын баска да жолмен бұзатын әрекеттерді жүзеге асыруға тыйым салынады.

7. ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

7.1. Жылу энергиясы үшін есеп-айырысулар өкілетті орган бекіткен тариф бойынша орындалады. Тарифтер Тараптар арасындағы есеп-айырысуларда олардың колданысқа енгізілген сәтінен бастап қолданылады.

7.2. Жылу энергиясы үшін есеп-айырысуды Тұтынушы есептік айдан кейінгі айдың 25 жұлдызынан кешіктірмей ақшалай каражатты есептік шотка аудару немесе ЭҚҰ кассасына төлеу арқылы орындайды.

7.3. Төлем түскен уақытта қаражат бірінші кезекте тұрақсыздық айыбын, айыппұлды, өсімпүлды өтеуге бағытталады, алдыңғы кезеңдер үшін берешек болған уақытта - осы берешекті өтеуге, сосын ағымдағы төлемдерді төлеуге. Тұтынушы есептік кезең үшін нақтыдан асатын соманы төлеген жагдайда, осы артық айырмашылык автоматты түрде келесі есептік кезеңнің аванс төлеміне есептеледі.

7.4. Егер бакылау-өлшеу аспаптарының ақаулығы нәтижесінде шоттарда түзетулер қажет болса және басқа жағдайларда Тараптар кейінгі есептік кезендерде шоттарға түзетулер енгізеді.

8. ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

8.1. Тараптар аталмыш Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағандығы немесе талапка сай орындамағандығы үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен сәйкес жауапкершілік жүктейді.

8.2. Аталмыш Шарттың 7.2 т. аныкталған мерзімдерде шотты төлемегендігі үшін (Шарттың 9.1. тармағымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда), ЭҚҰ Тұтынушы төлемеген сомалар бойынша, Қазақстан Республикасыньң Ұлттық Банкі Тұтынушының ақшалай міндеттемесін нақты орындау күні аныктаған, төлемнің әрбір кешіктірілген күні үшін қайта қаржыландырудың 1,5 есе мөлшерлемесі көлемінде тұраксыздық айыбын есептеуге құкылы.

8.3. Тұрақсыздық айыбын төлеу тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

9. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР

9.1. Тараптар егер бұл жеңілмейтін күш салдары болған жағдайда, Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағандығы немесе талапқа сай орындалмағандығы үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда тараптардың ешкайсысы шығындарды өтеу құқығына ие болмайды. Тараптардың кезкелгенінің талабы бойынша бұл жағдайда өзара міндеттемелерді орындауды анықтайтын комиссия құрыла алады. Бұл ретте тараптардың ешкайсысы жеңілмейтін күш жағдайлары орын алғанға дейін пайда болған, Шарт бойынша міндеттемелерінен босатылмайды.

9.2. Егер тараптардың бірі жеңілмейтін күш жағдайлары орын алған сәттен алпыс күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша өзінін міндеттемелерін орындауға қабілетсіз болып шыкса, келесі тарап Шарттың бұзылғандығы туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұзуға құқылы.

10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ТАЛАПТАР

10.1. Шарттың белгілі бір бабы немесе жалпы, немесе Шарт баптарына катысты белгілі бір сұрак немесе әрекетпен байланысты пайда болған белгілі бір дау, немесе келіспеушілік жағдайында, тараптардың кез-келгені келесі тарапқа даудың мәнін толык мазмұндай отырып шағым жіберуге күқылы. Тараптар келіссөздер жолымен орын алған дауларды реттеу бойынша барлық қажетті күшті қабылдауы тиіс.

10.2. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер сот тәртібімен шешіледі.

10.3. Шарттар пайда болатын және олармен реттелмеген тараптар қатынастары Қазакстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

10.4. Тегі, түрғылықты орнының мекен-жайы, жылытылатын ауданы, тұрғындар саны өзгерген жағдайда Тұтынушы 5 күн ішінде бұл туралы жазбаша түрде ЭҚҰ хабарлайды, және 30 күн ішінде кұжаттамалық растауды ұсынады.

10.5. Тұтынушы ЭҚҰ жазбаша рұқсатынсыз аталмыш Шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелерді үшінші тұлғалар пайдасына шеттетуді орындауға кұқылы емес.

10.6. Аталмыш шарт мәтіні бойынша барлык түзетулер әрбір жекелеген жағдайда Тараптар қолдарымен куәландырылған жағдайда ғана заңды күшке ие болады.

11. ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ШАРТТЫ СОЗУ

11.1. Шарт бұқаралык ақпарат кұралдарында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

11.2. Шарт белгісіз мерзімге жасалған болып есептеледі.

 

12. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ, БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ

 

 

ЖШС «Абайлықжылужүйелері»

ҚазақстанРеспубликасы

Қарағандыоблысы

Абай ауданы, Абайқаласы, К.Маркса көшесі,2

БСН150740019461

ИИК KZ286010191000241260

БСК HSBKKZKX

АҚ "ҚазақстанХалықБанкі"

 

«Абайлық жылу жүйелері» ЖШС

Директоры Идрисов Ж.А.

***

Тұтынушылар назарына «Абайлық жылу жүйелері» ЖШС тұрмыстық тұтынушылар (халық) үшін Абай қаласын жылумен қамту бойынша қызметтерге Бұқаралық шартты жариялайды

 

Тұрмыстық тұтынушыларды жылумен қамту

ШАРТЫ

Абай қ.                                                                                                                                           «07» қараша 2015 ж.

«Абайлық жылу жүйелері» ЖШС   Абай ауданының Әділет Басқармасы берген мемлекеттік тіркеу туралы (қайта тіркеу) туралы анықтаманың № 378-1930-02-ЖШС 22.07.2015ж.  атынан Жарғы (Сенімхат) негізінде әрекет етуші, бұдан былай «Энергиямен қамтушы ұйым (ЭҚҰ)» деп аталатын директорының міндетін атқарушы  Идрисов Ж.А. бір жағынан, бұдан былай «Тұтынушы» деп аталатын тұрмыстық тұтынушы екінші жағынан, бірге тараптар деп аталады және төмендегі аталмыш Шартты жасасты:

АТАЛМЫШ ШАРТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАР

1.1.Аталмыш Шартта келесі ұғымдар пайдаланылады:

1.1.1.Тұрмыстық тұтынушы -  тұрмыстық мақсаттарда жылу энергиясын пайдаланатын және пәтердің иегері немесе жалдаушысы болып табылатын жеке тұлға;

1.1.2.баланстық тиістілігін бөлу шекарасы – жылу желісінің баланстық тиістілігімен немесе Шартпен анықталатын, ЭҚҰ мен Тұтынушы арасындағы жылу желісін бөлу нүктесі;

1.1.3. тараптардың пайдаланушылық жауакершілігін  бөлу шекарасы – жылуды тұтынатын қондырғылар және/немесе тараптар келісімі бойынша анықталатын, тараптардың  жылу тұтынушы қодырғылары және/немесе желілерін бөлу нүктесі;

1.1.4.төлем құжаты – негізінде төлем орындалатын ЭҚҰ құжаты (есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде немесе есептік деректер бойнша құрастырылған шот, хабарлама, түбіртек, ескерту шоты);

1.1.5.еспке алу аспабы (есепке алудың есептік аспабы) – заңнамамен анықталған тәртіппен қолдануға рұқсат етілген, жылу энергиясын коммерциялық есепке алу үшін арналған техникалық құрылғы;

1.1.6. есептік кезең – ЭҚҰ жылу энергиясының көлемі мен құнын есептеу орындалатын уақыт кезеңі (күнтізбелік ай);

1.1.7. Реттеуші орган – табиғи монополиялар салаларында және реттелген нарықтарда басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

1.1.8. жылу желісі – тұтынушыларға жылу энергиясын жеткізу үшін арналған құрылғылар жиынтығы;

1.1.9. жыл тұтынатын қондырғы – жылу энергиясын қабылдау және пайдалануға арналған қондырғы немесе аспап;

1.1.10. жылу энергиясының  нақты көлемі – ЭҚҰ Тұтынушыға жеткізілген, еспке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде немесе олар болмаған уақытта жергілікті атқару органдары бекікен нормалар бойынша анықталған жылу энергиясының көлемі.

2.      ШАРТТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ

2.1.ЭҚҰ мен Тұтынушы арасындағы жауапкершілік шегі олардың баланстық тиістілігімен анықталады және шартқа қосылатын жылу желілерінің баланстық тиістілігімен тараптардың пайдаланушылық жауапкершілігін шектеу актісінде тіркеледі (№1 Қосымша).

2.2. ЭҚҰ Тұтынушыға жылу энергиясын ЭҚҰ жылу желілері бойынша қажетті көлемдерге анықталған тәртіппен реттеуші орган бекіткен тариф бойыншажылу желілерінің шектеу актісімен анықталатын баланстық тиістілікті және пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасына дейін жеткізуге міндеттенеді. Бұл ретте Тұтынушыға жеткізілетін жылу энергиясының параметрлері (сапасы) тараптардың баланстық тиістілігі шекарасында орнатылған бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша анықталады және мемлекеттік стандарттарымен анықталған немесе басқада нормативті-техникалық құжаттама талаптарына, сонымен қатар, ЭҚҰ құрастырған және жергілікті атқару органдарымен келісілген температуралық графикке сәйкес келуі тиіс. Жылу энергиясын жеткізу үздіксіз орындалады, егер тараптар келісімімен басқасы келісілмеген болса.

2.3. Тұтынушы ЭҚҰ жылу энергиясын жеткізу бойынша қызметтерін Шартпен анықталған шарттар негізінде төлеуге,сонымен қатар, жылу энергиясын тұтыну режимін және басқа да шарттарды сақтауға міндетті

3.      ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫ ШЕКТЕУ ТӘРТІБІ

3.1.ЭҚҰ келесі жағдайларда Тұтынушыға жылу энергиясын жеткізуді тоқтатуға немесе шектеуге құқылы:

3.1.1.жылу энергиясының жеткізілуі үшін Шартпен анықталған мерзімдерде төлемеу, бұл ретте ескерту кем дегенде 3 күн бұрын жазбаша түрде ұсынылады (телеграмма , телефонограмма, факсограмма, электронды поштамен);

3.1.2.ЭҚҰ жылу желілеріне жылу тұтынатын қондырғыларды өз бетімен қосу;

3.1.3. жылу тұтынатын жүйелерді есепке алу аспаптарын орнату орнына дейін қосу;

3.1.4. ЭҚҰ өкілдерін жылу тұтынатын жүйелерге және есепке алу аспатарына жібермеу (ескерту кем дегенде 3 күн бұрын);

3.1.5. техникалық дайындық актісінсіз жылу желісіне жылу тұтынатын қондырғылар мен жылу желілерін күз-қыс кезеңіндегі жұмысқа қосу және сараптама ұйымдарының қорытындылары;

3.1.6. өкілетті орган растаған жоспарлы жөндеулерді өткізу (ескерту кем дегенде 3 тәулік бұрын);

3.1.7. жылу тұтынатын жүйелерге қызмет көрсету  үшін қажетті біліктілігі бар персоналдың болмауы;

3.1.8. анықталған мерзімдерде ЭҚҰ берген техникалық талаптардың бұзушылықтарын жоюды орындамау;

3.1.9. ЭҚҰ жылу желілерінде апаттардың алдын-алу және жою бойынша күттірмейтін шараларды қабылдау үшін.

4.         ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ

4.1.      ЭҚҰ желілері бойынша берілген және Тұтынушы кабылдаған жылу энгргиясының көлемі өкілетті орган мен келісілген есептеу әдістемелері бойынша есептеу жолымен немесе есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша оның нақты тұтынылуы туралы есепке алу деректерімен сәйкес анықталады:

4.1.1.   Көппәтерлі үйлер үшін - жалпыүйлік;

4.1.2.   Жеке үйлер үшін - ЭҚҰ-нан алынған техникалық шарттарға сәйкес жеке немесе үйлер тобына орнатылғандар.

4.2.      Ыстык сумен қамту қажеттіліктеріне тұтынылған жылу энгргиясының көлемі анықталады:

4.2.1.   Есепке алудың жеке коммерциялык аспаптарыньң көрсеткіштері бойынша;

4.2.2.   Өкілетті орган анықтаған тұтыну нормалары бойынша (есепке алудың жеке аспаптары болмаған жағдайда);

4.2.3.   Есепке алудың жалпыүйлік аспабы болған уақытта - есепке алудың жеке аспаптары көрсеткіштері мен анықталған нормаларға пропорционалды.

4.3.      Жабдық пен инженерлік желілердің техникалық күйі, сонымен қатар, жылу энергиясын есепке алу аспаптарының амандығы үшін жауапкершілік оның иегеріне жүктеледі және баланстық тиістілік шекарасы бойынша анықталады:

4.3.1.   Көппәтерлі үйлер үшін – ғимараттың сыртқы қабырғасына дейін;

4.3.2.   Жеке үйлер үшін шекараларды бөлу Актісіне сәйкес.

4.4.      Есепке алу аспаптары тексеріліп және ЭҚҰ пломбалауы тиіс. Тұтынушы есепке алу жүйелерінің техникалық күйін тексеру мақсаттары үшін есепке алу аспаптарына қатынау мүмкіндігін ұсынуы тиіс. Есепке алу аспаптарына қызмет корсету, көрсеткіштерді алу Жылуды және жылуды жеткізушіні есепке алу ережелерінің 9 т. сәйкес қызметтің аталмыш түріне рұқсаты бар мамандандырылған ұйым орындайды.

4.5.      Тұтынушы немесе оның өкілетті өкілі ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың 3 жұлдызынан кешіктірмей ЭҚҰ-на жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу журналының көшірмесін, сонымен қатар, жылу тасымалдағыштың параметрлерін тіркейтін аспаптар көрсеткіштерінің жазбаларын ұсынады.

4.6.      Есепке алу аспаптары ұрланған немесе сынған жағдайда Тұтынушы есепке aлy аспаптарын үш күндік мерзім ішінде қалпына келтіруі тиіс. Есепке алу аспаптарын қалпына келтіргенге дейін Тұтынушы оны жылу желісіне қосуды талап етуге қүқылы, бұл жағдайда тұтынылған жылу энгргиясының көлемі есептесу жолымен анықталатын болады.

4.7.      Есепке алу аспаптарының зақымдануы анықталып, олардың жұмысында істен шығулар орын алып немесе олардың жұмысының дұрыстығы бойынша күмән пайда болған жағдайда Тұтынушы 24 сағат ішінде бұл туралы жазбаша түрде ЭҚҰ өкіліне хабарлайды.

4.8.      Тараптар өздерінің есебінен қажетті метрологиялық стандарттармен қарастырылған мерзімдерде өздерінің балансындағы коммерциялык есепке aлy аспаптарының метрологиялық тексерістерін орындайды. Тараптар талап етіп отырған тарап есебінен орындалатын қосымша тексерістердің өткізілуін талап ете алады.

4.9.      Жылу энгргиясының тұтынушылық қасиеттері мен ұсыну режимі қолданыстағы нормативті-техникалык құжаттамамен анықталған талаптарга сәйкес келуі тиіс.

4.10.    Жылыту         жүйесіндегі жылутасымалдағыш параметрлерінің ауытқуы және (немесе) тұрғын жайлардағы ауа температурасы нормаларына сәйкес келмеуі келесі жағдайларда ЭҚҰ-на шағымдану негізі болып табылмайды:

4.10.1. қаланың жылумен қамту жүйелерін маусымдық қосуды (сөндіруді) орындау (мерзімі жылыту кезеңіне дейін 20 күн бұрын);

4.10.2. ЭҚҰ өкілі мен кондоминиум нысанының өкілетті өкілі қолы қойылған, жылыту маусымына дайындық Актісінің болмауы;

4.10.3. жылумен қамту жүйесін үйішілік реттеудін болмауы;

4.10.4. жылыту аспаптары бетінің және жылумен қамту жүйелерінің жобаға сәйкес келмеуі;

4.10.5. дайындалған жылу контурының болмауы (қоршау конструкциялары ойықтары мен конструкциялардың өздерін жылылау: панельаралық жіктер, төлелер, шатырлар және т.б.).

5.         ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1.      Тұтынушы құқылы:

5.1.1.   аталмыш Шартпен анықталған көлемде және мерзімдерде анықталған сападағы қызметтер алуға;

5.1.2.   үзілістер уақыты және толық жеткізілмеу, жасалған Шарт талаптарымен сәйкес, оның стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін жылу энгргиясының жеткізілуі үшін қызметтерді төлеу бойынша қайта есептсуді талап ету;

5.1.3.   Шартты жасасумен және орындаумен байланысты даулы сұрақтарды шешу үшін сот органдарына жүгіну;

5.1.4.   ЭҚҰ-ның нақты тұтынылған жылу энергиясы үшін ақы төленіп, ЭҚҰ жылу желілері көрінетін ажырау- мен сөндірілген және ЭҚҰ актісімен тіркелген жағдайда, кем дегенде 30 күнтізбелік күн бұрын ЭҚҰ-на жазбаша хабарлай отырып, біржақты тәртіппен Шартты бұзу. Бұл ретте жылыту жүйесі көппәтерлі үйдің жалпы жылыту жүйесінің бөлігі болып табылатын жеке жай иегерінің жылу энергиясын жеткізу Шартынан бір жақты бас тартуына жол берілмейді.

5.2. Тұтынушы міндеттенеді:

5.2.1.   Шарт талаптарына сәйкес, ЭҚҰ жеткізген жылу энергиясын уақтылы төлеу;

5.2.2.   ЭҚҰ-на құқықанықтаушы құжаттардың көшірмелерін ұсыну (жеке куәлік, СТН, пәтерге, үйге құқықты куәландыратын құжаттар);

5.2.3.   жылумен қамту жүйелерінің кажетті техникалык күйін сақтау;

5.2.4.   есепке алу аспаптарының істен шыққандығы немесе жұмыс режимі мен шарттарының бұзылғандығы туралы ЭҚҰ дереу жазбаша хабарлау, өйтпеген жағдайда есепке алу аспаптары қажетті құжаттармен расталған олардың соңғы тексерілген сәтінен бастап істен шыкқан болып есептеледі;

5.2.5.   Шартты бұзу кезінде есеп-айырысуларды салыстыруды орындау және ЭҚҰ накты жеткізген жылу энергиясы үшін борышты өтеу;

5.2.6.   ЭҚҰ жылу желілеріне косылуға техникалық шарттарды aлy;

5.2.7.   жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнату. Аспаптар тексеріліп және пломбалануы тиіс;

5.2.8.   жыл сайын жылумен қамту жүйелерін пайдаланымға қосқанға дейін шаюды орындап, кабылдау-тапсыру сынақтарынан өтіп және қолданыстағы нормалар мен ережелермен сәйкес техникалық дайындық Актісі бойынша растау алуы тиіс;

5.2.9.   жылу тұтынатын жүйелерді пайдаланымға жіберу Тұтынушыда қажетті дайындалған персонал және жылутұтынатын қондырғылардың сенімді және қауіпсіз жұмысы үшін жауапты тұлға болған жағдайда ғана мүмкін болады;

5.2.10. «Жылу пайдаланатын қондырғылар мен жылу желілерін техникалык пайдалану ережелері», «Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және үлестіру жүйелерін техникалык пайдалану бойынша типтік нұсқаулық»,«Жылу және жылу тасымалдағышты есепке aлy ережелері», «Жылу энергиясын пайдалану ережелері», «Коммуналдық кызметтерді ұсыну ережелерін» сақтау:,

5.3. ЭҚҰ құқылы:

5.3.1.   аталмыш Шарттың 3.1. тармағымен қарастырылған жағдайларда, біржақты тәртіппен Шартты орындауды токтату;

5.3.2.   шартпен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталған баска да әрекеттерді орындау;

5.3.3.   Тұтынушы жылу пайдаланатын кондырғыларды өз бетіменқосып, коммерциялык есепке aлy аспаптарын зақымдап, есепке aлy тораптарында орнатылған пломбалар бұзылган немесе болмаған жағдайда, ЭҚҰ акт жасайды және жылыту маусымының немесе соңғы тексерістің басынан бұзушылық жойылғанға дейін Тұтынушы пайдаланған жылу энергиясы көлемін екі есе мөлшермен кайта есептеуді орындайды;

5.3.4.   су желісін өз бетімен бөлген, коммерциялык есепке алу аспаптарын зақымдаған, есепке aлy тораптарында орнатылған пломбалар бұзылған немесе болмаған жагдайда, ЭҚҰ акт жасайды және жылыту маусымының немесе соңғы тексерудің басынан бастап бұзушылық жойылған сәтке дейін екі есе мөлшерде жіберуші құбыржол диаметрі және Тұтынушы жұмысының жиырма төрт сағаттык режимі бойынша есептелген Тұтынушы пайдаланған желі суының көлемдерін қайта есептсуді орындайды.

5.4.      ЭҚҰ міндеттенеді:

5.4.1.   жылу энгргиясының барлық тұтынушылары үшін тең шарттар ұсыну;

5.4.2.   жылу желілерінің баланстық тиістілігін бөлу шекарасында жылу энергиясының аталмыш Шартпен көрсетілген параметрлерін сақтау;

5.4.3.   Тұтынушыға аталмыш Шарттың талаптарымен анықталған тәртіппен және мерзімдерде қажетті сапалы жылу энергиясын ұсыну;

5.4.4.   Тұтынушыға  жеткізілетін жылуэнергиясының сапасы мен санын есепке алу және бақылауды жүргізу, жылу энергиясы сапасының бұзушылықтарының алдын-алу және жою бшынша уақтылы шаралар қабылдау;

5.4.5.   Тұтынушы жылу энергиясы сапасының төмендегендігі туралы өтініш тапсырған күннен бастап үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру бойынша барлық шараларды қабылдау;

5.4.6.   аталмыш Шартпен қарастырылған жағдайларды коспағанда, жылу энергиясын ұсынудағы үзілістерге жол бермеу;

5.4.7.   Тұтынушыға аталмыш Шарт талаптарымен сәйкес алдағы уақытта жылу энергиясын беру тоқтатылатындығы туралы хабарлап отыру;

5.4.8.   тариф өзгерген жағдайда бұл туралы Тұтынушыға ол колданысқа енгізілгенге дейін кем дегенде отыз күн бұрын бұқаралық акпарат кұралдары арқылы хабарлау.

6. ТАРАПТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

6.1.      Тұтынушыға тыйым салынады:

6.1.1.   пәтерішілік желілерді, инженерлік жабдық пен құрылғандарды қайта жабдықтау, ЭҚҰ келіспей реттеуші және бекіту арматурасын, сонымен қатар, кауіпсіз пайдалану талаптары мен нормативті құжаттармен анықталған басқа да талаптарға жауап бермейтін жабдықты орнату, қосу және пайдалану;

6.1.2.   жылу энергиясын есепке алудың қолданыстағысұлбаларын бұзу;

6.1.3.   жылу тасымалдағышты жылыту жүйелерінде тікелей тағайындалуы бойынша пайдаланбау, су желісін бұруды орындау.

6.2.      Тараптарға тараптар құқықтарын шектейтін немесе Қазакстан Республикасының заңнамасын баска да жолмен бұзатын әрекеттерді жүзеге асыруға тыйым салынады.

7.         ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

7.1.      Жылу энергиясы үшін есеп-айырысулар өкілетті орган бекіткен тариф бойынша орындалады. Тарифтер Тараптар арасындағы есеп-айырысуларда олардың колданысқа енгізілген сәтінен бастап қолданылады.

7.2.      Жылу энергиясы үшін есеп-айырысуды Тұтынушы есептік айдан кейінгі айдың 25 жұлдызынан кешіктірмей ақшалай каражатты есептік шотка аудару немесе ЭҚҰ кассасына төлеу арқылы орындайды.

7.3.      Төлем түскен уақытта қаражат бірінші кезекте тұрақсыздық айыбын, айыппұлды, өсімпүлды өтеуге бағытталады, алдыңғы кезеңдер үшін берешек болған уақытта - осы берешекті өтеуге, сосын ағымдағы төлемдерді төлеуге. Тұтынушы есептік кезең үшін нақтыдан асатын соманы төлеген жагдайда, осы артық айырмашылык автоматты түрде келесі есептік кезеңнің аванс төлеміне есептеледі.

7.4.      Егер бакылау-өлшеу аспаптарының ақаулығы нәтижесінде шоттарда түзетулер қажет болса және басқа жағдайларда Тараптар кейінгі есептік кезендерде шоттарға түзетулер енгізеді.

8.         ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

8.1.      Тараптар аталмыш Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағандығы немесе талапка сай орындамағандығы үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен сәйкес жауапкершілік жүктейді.

8.2.      Аталмыш Шарттың 7.2 т. аныкталған мерзімдерде шотты төлемегендігі үшін (Шарттың 9.1. тармағымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда), ЭҚҰ Тұтынушы төлемеген сомалар бойынша, Қазақстан Республикасыньң Ұлттық Банкі Тұтынушының ақшалай міндеттемесін нақты орындау күні аныктаған, төлемнің әрбір кешіктірілген күні үшін қайта қаржыландырудың 1,5 есе мөлшерлемесі көлемінде тұраксыздық айыбын есептеуге құкылы.

8.3.      Тұрақсыздық айыбын төлеу тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

9.         ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР

9.1.      Тараптар егер бұл жеңілмейтін күш салдары болған жағдайда, Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағандығы немесе талапқа сай орындалмағандығы үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда тараптардың ешкайсысы шығындарды өтеу құқығына ие болмайды. Тараптардың кезкелгенінің талабы бойынша бұл жағдайда өзара міндеттемелерді орындауды анықтайтын комиссия құрыла алады. Бұл ретте тараптардың ешкайсысы жеңілмейтін күш жағдайлары орын алғанға дейін пайда болған, Шарт бойынша міндеттемелерінен босатылмайды.

9.2.      Егер тараптардың бірі жеңілмейтін күш жағдайлары орын алған сәттен алпыс күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша өзінін міндеттемелерін орындауға қабілетсіз болып шыкса, келесі тарап Шарттың бұзылғандығы туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұзуға құқылы.

10.       ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ТАЛАПТАР

10.1.    Шарттың белгілі бір бабы немесе жалпы, немесе Шарт баптарына катысты белгілі бір сұрак немесе әрекетпен байланысты пайда болған белгілі бір дау, немесе келіспеушілік жағдайында, тараптардың кез-келгені келесі тарапқа даудың мәнін толык мазмұндай отырып шағым жіберуге күқылы. Тараптар келіссөздер жолымен орын алған дауларды реттеу бойынша барлыққажетті күшті қабылдауы тиіс.

10.2.    Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер сот тәртібімен шешіледі.

10.3.    Шарттар пайда болатын және олармен реттелмеген тараптар қатынастары Қазакстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

10.4.    Тегі, түрғылықты орнының мекен-жайы, жылытылатын ауданы, тұрғындар саны өзгерген жағдайда Тұтынушы 5 күн ішінде бұл туралы жазбаша түрде ЭҚҰ хабарлайды, және 30 күн ішінде кұжаттамалық растауды ұсынады.

10.5.    Тұтынушы ЭҚҰ жазбаша рұқсатынсыз аталмыш Шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелерді үшінші тұлғалар пайдасына шеттетуді орындауға кұқылы емес.

10.6.    Аталмыш шарт мәтіні бойынша барлык түзетулер әрбір жекелеген жағдайда Тараптар қолдарымен куәландырылған жағдайда ғана заңды күшке ие болады.  

11.       ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ШАРТТЫ СОЗУ

11.1.    Шарт бұқаралык ақпарат кұралдарында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

11.2.    Шарт белгісіз мерзімге жасалған болып есептеледі.

 

12.       ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ, БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ

 

ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТУШЫ ҰЙЫМ:

«Абайлық жылу жүйелері» ЖШС

         Қазақстан Республикасы

         Караганды обл.,

        Абай қ., К. Маркс к-сi, 2

        ЖСК  KZ286010191000241260

       «Қазақстан халық банкі» АҚ

        БСК HSBKKZKX

        БСН 150740019461

        Тел/факс 8(72131)4-87-61

 

       Директорының м.а.

 

         ________________Идрисов Ж.А.